MAISON THE HAGUE
MAISON The Hague (FGR) belegt in een vastgoedportefeuille van hoge kwaliteit, ontstaan uit twee emissies. De portefeuille is gelegen in Den Haag en heeft een residentieel karakter. Het betreft een private placement dat CAPITALISERS voor een selecte groep participanten heeft gestructureerd. In totaliteit bestaat de MAISON The Hague portefeuille uit 52 appartementen en 5 commerciële eenheden, verspreid over 14 objecten gelegen in de binnenstad van Den Haag (12) en Scheveningen (2).
  • 1e emissie
  • 2e emissie
Adres Units totaal Woningen Commercieel
1 Korte Koediefstraat 4 4
2 Kerkstraat 3 3
3 Newtonstraat 4 4
4 Nobelstraat 5 4 1 horeca
5 V.d. Duynstraat 3 3
6 Berkenbsoch Blokstraat 4 4
7 Torenstraat /Korte Molenstraat 2 1 1 kantoor
Adres Units totaal Woningen Commercieel
8 Hollanderstraat 5 5
9 Regentesselaan 8 7 1 service winkel
10 Zoutmanstraat 3 3
11 Anna Paulownastraat 2 2
12 Badhuiskade 7 7
13 Bleijenburg 3
14 Parkstraat 3 2 1 kantoor
RENDEMENTSPROGNOSE
TOTAAL RENDEMENT 7,5%*
DIRECT RENDEMENT 4,25%*
INDIRECT RENDEMENT 3,3%*
* Prognose enkelvoudig gemiddeld rendement op jaarbasis, bij een looptijd van naar verwachting 10 jaar.
L.H. (Lodewijk) Siertsema
STICHTING BESTUUR
Het bestuur van de Stichting Bewaarder Capital Support CAPITALISERS wordt gevormd door CSGK B.V. (Capital Support) als onafhankelijke partij. Capital Support verricht diensten op het gebied van onder meer vermogensregie. Vanuit haar kennis en ervaring ten aanzien van administratie en bestuur ondersteunt zij vermogensfondsen door als bestuurder van bewaarstichtingen op te treden. CSGK B.V. wordt daarbij vertegenwoordigd door de heer L.H. (Lodewijk) Siertsema, managing partner van Capital Support.

De heer Siertsema is sinds 1990 actief in de financiële wereld. Begonnen als Corporate Finance adviseur bij Pierson, Heldring & Pierson, heeft Lodewijk zich de laatste 15 jaar toegelegd op het managen van Wealth Management organisaties. Zo was hij werkzaam voor Credit Suisse in Hong Kong, Singapore en London. In de afgelopen jaren was Lodewijk lid van de Raad van Bestuur van Theodoor Gilissen Bankiers en van InsingerGilissen.

De Stichting fungeert als juridisch eigenaar van de vastgoedportefeuille van MAISON The Hague en onderzetter van de hypotheek.
BEWAARDER
CSC Depositary B.V. treedt na effectuering van de transactie en verlening van de vergunning in het kader van de AIFMD op als bewaarder van het Fonds.
De Bewaarder is belast met de bewaring van de activa van het Fonds als bedoeld in artikel 4:62n Wft. In het kader van de bewaring zijn de Beheerder en het Fonds, mede ten behoeve van de Participanten, een overeenkomst van bewaring met de Bewaarder aangegaan. De Bewaarder is geen partij bij de Fondsvoorwaarden.

Het zwaarte punt van de werkzaamheden van de Bewaarder ligt in het houden van toezicht op de Beheerder ; de Bewaarder ziet er op toe dat de Beheerder handelt conform de Fondsvoorwaarden en de bepalingen bij of krachtens de Wft. Indien de Bewaarder van oordeel is dat de Beheerder niet handelt conform de Fondsvoorwaarden en de bepalingen bij of krachtens de Wft, start de Bewaarder een zogenoemde escalatieprocedure waar in eerst overleg met de Beheerder en het stichting bestuur plaatsvindt waarna, als dat overleg naar het oordeel van de Bewaarder niet leidt tot een bevredigende maatregel of oplossing, de Bewaarder de AFM en/of de Participanten kan informeren. Onder bijzondere omstandigheden, waaronder het geval dat de Bewaarder oordeelt dat er sprake is van fraude of ernstig of opzettelijk disfunctioneren bij de Beheerder, gaat de Bewaarder onmiddellijk over tot het informeren van de AFM. Bij de bewaring zal de Bewaarder in het belang van de Participanten handelen.

Op grond van de hiervoor bedoelde overeenkomst van bewaring met de Beheerder draagt de Bewaarder zorg voor onder meer het: i. verifiëren dat de door de Participanten betaalde uitgifteprijs voor de aan hen uitgegeven Participaties zijn ontvangen op een bankrekening ten behoeve van de Stichting; ii. verifiëren dat alle gelden die behoren tot de activa van het Fonds worden aangehouden op een bankrekening van de Stichting; iii. op dag dagelijkse basismonitoren van de betalingen en ontvangsten van gelden die behoren tot de activa van het Fonds en de aansluiting van die betalingen en ontvangsten op de boekhouding die voor het Fonds wordt gevoerd; iv. verifiëren dat bedoelde ontvangsten tijdig plaatsvinden; v. verifiëren dat uitkering en aan de Participanten in overeenstemming zijn met de Fondsvoorwaarden; vi. verifiëren dat de activa van het Fonds op naam staan van de Stichting; en vii. verifiëren dat de waardering van het vermogen van het Fonds plaats vindt conform het bepaald einde Fondsvoorwaarden en de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De Bewaarder is aansprakelijk voor het door het Fonds en Participanten geleden verliezen voor zover zij die ondervinden doordat de Bewaarder zijn verplichtingen uit hoofde van de AIFM-richtlijn(2011/61/EU) met opzet of doornalatigheid niet naar behoren na komt, ook indien de Bewaarder de bewaring geheel of gedeeltelijk aan een derde heeft toevertrouwd.

De Beheerder en de Bewaarder zijn juridisch onafhankelijk van elkaar.