HOVA EINDHOVEN
HOVA Eindhoven (FGR) belegt in het woongebouw dat lokaal bekend is als “De Lodewijk” met daarin 37 gemeubileerde appartementen (lofts) gelegen op het 18 Septemberplein in de binnenstad van Eindhoven. Het woongebouw is eind 2015 volledig gerenoveerd en sindsdien verhuurd aan voornamelijk expats. Met de exploitant is één (hoofd)huurovereenkomst gesloten voor alle appartementen. Voor het Fonds geldt dat er derhalve slechts één huurder is.
Adres Units totaal Woningen Commercieel
1 Nieuwe Emmasingel 1 37 37 0
RENDEMENTSPROGNOSE
TOTAAL RENDEMENT 7,4%*
DIRECT RENDEMENT 4,6%*
INDIRECT RENDEMENT 2,8%*
* Prognose enkelvoudig gemiddeld rendement op jaarbasis, bij een looptijd van naar verwachting 10 jaar.
L.W.L. (BERT) PAULI
STICHTING BESTUUR
De heer L.W.L. (Bert) Pauli, voormalig Gedeputeerde Economie & Bestuur alsmede Economie & Internationalisering van de Provincie Noord Brabant, neemt als onafhankelijk bestuurder zitting in Stichting Bewaarder Hova Eindhoven.

De heer Pauli, tevens voormalig Wethouder Economie, Financiën en Verkeer bij de Gemeente ’s-Hertogenbosch, heeft als Stichting bestuurder als taak het behartigen van het collectief belang van de Participanten in het fonds en het houden van toezicht op CAPITALISERS Beheer B.V. als manager. De Stichting fungeert als juridisch eigenaar van de vastgoedportefeuille en onderzetter van de Hypotheek.

In april 2019 is door de Commissaris der Koning, Wim van de Donk, de versierselen uitgereikt aan de heer Pauli die behoren bij de benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving deze hoge onderscheiding vanwege zijn verdiensten op maatschappelijk gebied voor Noord-Brabant en Nederland.
BEWAARDER
CSC Depositary B.V. treedt na effectuering van de transactie en verlening van de vergunning in het kader van de AIFMD op als bewaarder van het Fonds.
De Bewaarder is belast met de bewaring van de activa van het Fonds als bedoeld in artikel 4:62n Wft. In het kader van de bewaring zijn de Beheerder en het Fonds, mede ten behoeve van de Participanten, een overeenkomst van bewaring met de Bewaarder aangegaan. De Bewaarder is geen partij bij de Fondsvoorwaarden.

Het zwaarte punt van de werkzaamheden van de Bewaarder ligt in het houden van toezicht op de Beheerder ; de Bewaarder ziet er op toe dat de Beheerder handelt conform de Fondsvoorwaarden en de bepalingen bij of krachtens de Wft. Indien de Bewaarder van oordeel is dat de Beheerder niet handelt conform de Fondsvoorwaarden en de bepalingen bij of krachtens de Wft, start de Bewaarder een zogenoemde escalatieprocedure waar in eerst overleg met de Beheerder en het stichting bestuur plaatsvindt waarna, als dat overleg naar het oordeel van de Bewaarder niet leidt tot een bevredigende maatregel of oplossing, de Bewaarder de AFM en/of de Participanten kan informeren. Onder bijzondere omstandigheden, waaronder het geval dat de Bewaarder oordeelt dat er sprake is van fraude of ernstig of opzettelijk disfunctioneren bij de Beheerder, gaat de Bewaarder onmiddellijk over tot het informeren van de AFM. Bij de bewaring zal de Bewaarder in het belang van de Participanten handelen.

Op grond van de hiervoor bedoelde overeenkomst van bewaring met de Beheerder draagt de Bewaarder zorg voor onder meer het: i. verifiëren dat de door de Participanten betaalde uitgifteprijs voor de aan hen uitgegeven Participaties zijn ontvangen op een bankrekening ten behoeve van de Stichting; ii. verifiëren dat alle gelden die behoren tot de activa van het Fonds worden aangehouden op een bankrekening van de Stichting; iii. op dag dagelijkse basismonitoren van de betalingen en ontvangsten van gelden die behoren tot de activa van het Fonds en de aansluiting van die betalingen en ontvangsten op de boekhouding die voor het Fonds wordt gevoerd; iv. verifiëren dat bedoelde ontvangsten tijdig plaatsvinden; v. verifiëren dat uitkering en aan de Participanten in overeenstemming zijn met de Fondsvoorwaarden; vi. verifiëren dat de activa van het Fonds op naam staan van de Stichting; en vii. verifiëren dat de waardering van het vermogen van het Fonds plaats vindt conform het bepaald einde Fondsvoorwaarden en de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De Bewaarder is aansprakelijk voor het door het Fonds en Participanten geleden verliezen voor zover zij die ondervinden doordat de Bewaarder zijn verplichtingen uit hoofde van de AIFM-richtlijn(2011/61/EU) met opzet of doornalatigheid niet naar behoren na komt, ook indien de Bewaarder de bewaring geheel of gedeeltelijk aan een derde heeft toevertrouwd.

De Beheerder en de Bewaarder zijn juridisch onafhankelijk van elkaar.