CAPITALISERS INVESTMENTS I
CAPITALISERS Investments I staat nu open voor inschrijving. Het is een full equity beleggingsfonds dat belegt in vastgoed én vastgoedleningen met hypothecaire zekerheid. Neem contact met ons op voor een persoonlijke toelichting.
De kracht van het fonds
Een hoger rendement en een lager risico door investeren in vastgoed te combineren met het verstrekken van vastgoedleningen. Door de mix van strategieën, waarbij wordt belegd in diverse type direct vastgoed én daarnaast vastgoedleningen worden verstrekt, profiteert de belegger van rendement ongeacht de marktomstandigheden.

Er wordt een flexibel beleggingsfonds gecreëerd waarbij direct kan worden ingespeeld op veranderende markten. Vastgoed kan worden aangekocht op waardevaste locaties in een prijsdip of met een disstressed karakter. Anderzijds wordt geprofiteerd van de hoge rentestand bij het verstrekken van vastgoedleningen geborgd met hypothecaire zekerheid.

Dit alles wordt gemanaged door een toegewijd en deskundig team met een bewezen netwerk met toegang tot assets, equity en finance. Ondernemend door een hoge mate van alignement waarbij de beheerder profiteert van out performance en een beperkte managementfee ontvangt waaruit alle fondskosten worden voldaan. Geen upfront structureringsvergoeding. Dat noemen wij helder en betrokken. Het fonds is geregistreerd bij de AFM en acteert onder de AIFMD regulatie.
ONDERWERP KENMERKEN
ALGEMENE FONDSKENMERKEN
Fondsstructuur Fonds voor Gemene Rekening (FGR)
Beoogde looptijd 10 jaar – start Q1 2024
(Beoogd) Gecommitteerde Vermogen € 50.000.000 (start: € 10.000.000)
Minimale deelname € 500.000 (20 participaties á € 25.000) 1% emissiekosten
Kapitaalstructuur Equity Calls, opbouwfase 3 tot max 4 jaren
BELEGGINGSKENMERKEN FONDS
Type beleggingen Direct vastgoed en Vastgoedleningen (max 50%) met hypothecaire zekerheid
Beleggingsstrategieën Buy-Hold, Buy-Sell, Value-Add en (vastgoed)Leningen
Locatie Gespreid over Nederland m.u.v. krimpgebieden. Focus op Randstad en Noord-Brabant
Sectoren Focus op Wonen met daarbij Commercieel (retail en kantoren) ondergeschikt
Rendementsdoelstelling (inclusief dividend) 7% - 9% (7% hurdle) na kosten per jaar over de beoogde Beleggingstermijn. Eerst terugbetaling kapitaalinleg, dan uitkering rendement, dan out performance.
*
STICHTING BESTUUR
L.W.L. (Bert) Pauli
De heer L.W.L. (Bert) Pauli is voormalig Gedeputeerde Economie & Bestuur alsmede Economie & Internationalisering van de Provincie Noord Brabant en voormalig Wethouder Economie, Financiën en Verkeer bij de Gemeente ’s-Hertogenbosch. De heer Pauli is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.
J.A. (John) Jorritsma
De heer J.A. (John) Jorritsma is voormalig Commissaris van de Koningin resp. Koning te Friesland en voormalig Burgemeester van Eindhoven, Cranendonck en Budel. De heer Jorritsma is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.
De heer Pauli en de heer Jorritsma hebben als bestuurders de taak om het belang van het Fonds te behartigen en houden in die hoedanigheid toezicht op de Beheerder.
BEWAARDER
CSC Depositary B.V. treedt na effectuering van de transactie en verlening van de vergunning in het kader van de AIFMD op als bewaarder van het Fonds.
De Bewaarder is belast met de bewaring van de activa van het Fonds als bedoeld in artikel 4:62n Wft. In het kader van de bewaring zijn de Beheerder en het Fonds, mede ten behoeve van de Participanten, een overeenkomst van bewaring met de Bewaarder aangegaan. De Bewaarder is geen partij bij de Fondsvoorwaarden.

Het zwaarte punt van de werkzaamheden van de Bewaarder ligt in het houden van toezicht op de Beheerder ; de Bewaarder ziet er op toe dat de Beheerder handelt conform de Fondsvoorwaarden en de bepalingen bij of krachtens de Wft. Indien de Bewaarder van oordeel is dat de Beheerder niet handelt conform de Fondsvoorwaarden en de bepalingen bij of krachtens de Wft, start de Bewaarder een zogenoemde escalatieprocedure waar in eerst overleg met de Beheerder en het stichting bestuur plaatsvindt waarna, als dat overleg naar het oordeel van de Bewaarder niet leidt tot een bevredigende maatregel of oplossing, de Bewaarder de AFM en/of de Participanten kan informeren. Onder bijzondere omstandigheden, waaronder het geval dat de Bewaarder oordeelt dat er sprake is van fraude of ernstig of opzettelijk disfunctioneren bij de Beheerder, gaat de Bewaarder onmiddellijk over tot het informeren van de AFM. Bij de bewaring zal de Bewaarder in het belang van de Participanten handelen.

Op grond van de hiervoor bedoelde overeenkomst van bewaring met de Beheerder draagt de Bewaarder zorg voor onder meer het: i. verifiëren dat de door de Participanten betaalde uitgifteprijs voor de aan hen uitgegeven Participaties zijn ontvangen op een bankrekening ten behoeve van de Stichting; ii. verifiëren dat alle gelden die behoren tot de activa van het Fonds worden aangehouden op een bankrekening van de Stichting; iii. op dag dagelijkse basismonitoren van de betalingen en ontvangsten van gelden die behoren tot de activa van het Fonds en de aansluiting van die betalingen en ontvangsten op de boekhouding die voor het Fonds wordt gevoerd; iv. verifiëren dat bedoelde ontvangsten tijdig plaatsvinden; v. verifiëren dat uitkering en aan de Participanten in overeenstemming zijn met de Fondsvoorwaarden; vi. verifiëren dat de activa van het Fonds op naam staan van de Stichting; en vii. verifiëren dat de waardering van het vermogen van het Fonds plaats vindt conform het bepaald einde Fondsvoorwaarden en de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De Bewaarder is aansprakelijk voor het door het Fonds en Participanten geleden verliezen voor zover zij die ondervinden doordat de Bewaarder zijn verplichtingen uit hoofde van de AIFM-richtlijn(2011/61/EU) met opzet of doornalatigheid niet naar behoren na komt, ook indien de Bewaarder de bewaring geheel of gedeeltelijk aan een derde heeft toevertrouwd.

De Beheerder en de Bewaarder zijn juridisch onafhankelijk van elkaar.