CAPITALISERS
CARE I
CAPITALISERS CARE I is een vastgoedbeleggingsfonds met daarin een hoogwaardige zorglocatie te Epe met langjarige zekerheid, met een goed doordacht zorgconcept voor een structureel groeiende groep dementerende ouderen.
ONDERWERP KENMERKEN
ALGEMENE FONDSKENMERKEN
Fondsstructuur Fonds voor Gemene Rekening (FGR)
Beoogde looptijd Circa 10 jaar - Start Q1 2024 (maart)
Totale investering € 8.520.000
Kapitaalinleg participanten € 5.200.000
Hypothecaire financiering (40% LTV) € 3.320.000
Minimale deelname € 100.000 (20 participaties á € 5.000) excl. 1% emissiekosten
BELEGGINGSKENMERKEN FONDS
Type beleggingen Zorgvastgoed
Locatie Epe – Landgoed Kolthoven (NSW status, vrij van overdrachtsbelasting)
Huurovereenkomst Triple-net huurovereenkomst voor 20 jaar (alle onderhoudskosten en zakelijke lasten zijn voor rekening van huurder)
Verwacht totaal rendement 8,3% op jaarbasis
Verwacht uitkeerbaar rendement Gemiddeld 5,4% op jaarbasis (uitkeringen per kwartaal)
Outperformance Beheerder bij verkoop 25% van de Outperformance (indien rendementsprognose tenminste is uitgekeerd aan Participanten. De Beheerder keert de Outperformancevergoeding uit als rendement op de Participatie B indien het door de Participanten behaalde (enkelvoudige) Totaalrendement tenminste 7,5% bedraagt.
Raadpleeg het prospectus voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Bij het beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken van het Fonds zoals beschreven in het prospectus. Dit Fonds heeft niet tot doel een duurzame belegging aan te bieden.
STICHTING BESTUUR
L.W.L. (Bert) Pauli
De heer L.W.L. (Bert) Pauli is voormalig Gedeputeerde Economie & Bestuur alsmede Economie & Internationalisering van de Provincie Noord Brabant en voormalig Wethouder Economie, Financiën en Verkeer bij de Gemeente ’s-Hertogenbosch. De heer Pauli is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.
J.A. (John) Jorritsma
De heer J.A. (John) Jorritsma is voormalig Commissaris van de Koningin resp. Koning te Friesland en voormalig Burgemeester van Eindhoven, Cranendonck en Budel. De heer Jorritsma is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.
De heer Pauli en de heer Jorritsma hebben als bestuurders de taak om het belang van het Fonds te behartigen en houden in die hoedanigheid toezicht op de Beheerder.
BEWAARDER
CSC Depositary B.V. treedt na effectuering van de transactie en verlening van de vergunning in het kader van de AIFMD op als bewaarder van het Fonds.
De Bewaarder is belast met de bewaring van de activa van het Fonds als bedoeld in artikel 4:62n Wft. In het kader van de bewaring zijn de Beheerder en het Fonds, mede ten behoeve van de Participanten, een overeenkomst van bewaring met de Bewaarder aangegaan. De Bewaarder is geen partij bij de Fondsvoorwaarden.

Het zwaarte punt van de werkzaamheden van de Bewaarder ligt in het houden van toezicht op de Beheerder ; de Bewaarder ziet er op toe dat de Beheerder handelt conform de Fondsvoorwaarden en de bepalingen bij of krachtens de Wft. Indien de Bewaarder van oordeel is dat de Beheerder niet handelt conform de Fondsvoorwaarden en de bepalingen bij of krachtens de Wft, start de Bewaarder een zogenoemde escalatieprocedure waar in eerst overleg met de Beheerder en het stichting bestuur plaatsvindt waarna, als dat overleg naar het oordeel van de Bewaarder niet leidt tot een bevredigende maatregel of oplossing, de Bewaarder de AFM en/of de Participanten kan informeren. Onder bijzondere omstandigheden, waaronder het geval dat de Bewaarder oordeelt dat er sprake is van fraude of ernstig of opzettelijk disfunctioneren bij de Beheerder, gaat de Bewaarder onmiddellijk over tot het informeren van de AFM. Bij de bewaring zal de Bewaarder in het belang van de Participanten handelen.

Op grond van de hiervoor bedoelde overeenkomst van bewaring met de Beheerder draagt de Bewaarder zorg voor onder meer het: i. verifiëren dat de door de Participanten betaalde uitgifteprijs voor de aan hen uitgegeven Participaties zijn ontvangen op een bankrekening ten behoeve van de Stichting; ii. verifiëren dat alle gelden die behoren tot de activa van het Fonds worden aangehouden op een bankrekening van de Stichting; iii. op dag dagelijkse basismonitoren van de betalingen en ontvangsten van gelden die behoren tot de activa van het Fonds en de aansluiting van die betalingen en ontvangsten op de boekhouding die voor het Fonds wordt gevoerd; iv. verifiëren dat bedoelde ontvangsten tijdig plaatsvinden; v. verifiëren dat uitkering en aan de Participanten in overeenstemming zijn met de Fondsvoorwaarden; vi. verifiëren dat de activa van het Fonds op naam staan van de Stichting; en vii. verifiëren dat de waardering van het vermogen van het Fonds plaats vindt conform het bepaald einde Fondsvoorwaarden en de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De Bewaarder is aansprakelijk voor het door het Fonds en Participanten geleden verliezen voor zover zij die ondervinden doordat de Bewaarder zijn verplichtingen uit hoofde van de AIFM-richtlijn(2011/61/EU) met opzet of doornalatigheid niet naar behoren na komt, ook indien de Bewaarder de bewaring geheel of gedeeltelijk aan een derde heeft toevertrouwd.

De Beheerder en de Bewaarder zijn juridisch onafhankelijk van elkaar.
Copyright by CAPITALISERS Assets | Equity | Finance